ສິ່ງທີ່ຢ່າງຫຼາຍຂອງການ

ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ງກິນ,ການດູແລ,ການສົນທະນາ,ນັບສະຫນູນແລະຖະໜອມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

About