ö ຊູ້ແມ່ນຫນຶ່ງຂອງເຢຍລະຊັ້ນນໍາຂອງຊ່ຽວຊານໃນການຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມຮັກແລະການພົວພັນ

ບາງທີທ່ານຮູ້ຈັກ ö ຈາກການສື່ສານ

About