ເນື່ອງຈາກການຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຂອງຜູ້ສະຫມັກ,ລົງທະບຽນໃຫມ່ຂອງຄໍາຖາມແຜ່ນແມ່ນມັກຈະຈໍາກັດ

About